رضا صفری

اثر جدید رضا صفری به نام مغرور افراطی

اثر جدید رضا صفری به نام مغرور افراطی

اثر جدید رضا صفری به نام مغرور افراطی “مغرورِ افراطی” تقدیم به او که نمی داند… بانـو نـگـاه نـاز و شـاهـانـت بیش از یه تاج و تخت میارزه وقتی نگاهم مـیکنـی دنـیـا یک لحظه زیرِ پـام می لـرزه قــانـون مـنـعِ روســری آخـر با رأیِ من بی وقـفه تصـویبه موهای خرماییت که پیدا شه منطق به کل در حال تخریبه باید ازت تعریف کرد تا شعر روزیِ هـر روز و شـبم باشـه بایـد ردیـفِ شـعرِ من باشی تـا اسـم تـو وردِ لبـم بـاش...

ادامه مطلب