نیمایی

خوبم مثلا

خوبم مثلا

خوبم مثلا اثر جدید مهدی رجایی فرد (#بیژن) خوبم مثلا …. مثل همیشه با درد عمیقِ کهنه در خود فرمایش زخمهای ریشه با دل …. شفافیت بلور در بُهت این ترجمهٔ مات پهنای نوارچسب و شیشه با دود سیاه از سپیده رقاصهٔ سرزمین اموات تا صبح دوباره تا سپیده مسٸول سکوت سطح بیشه با سرفهٔ مزمن و دمادم تکرار مداوم بداهات همصحبت و همسایهٔ خس خس لطفا خفه شو ، بخواب رفته اندیشه مهربان تیشه با خشم … ترسیده همیشه شکوه پیشه با حرف…. سربستهٔ در ...

ادامه مطلب

مرگ اثر جدید محسن اکرا

مرگ اثر جدید محسن اکرا

مرگ اثر جدید محسن اکرا راهرو سرد شد ُ ثانیه ها کُند شدند خبری اشک فقط جاری بود خبری بود مگر اتفاقا باران سقف بیمارستان همه گریان بودند یکنفر در بغلم ناله زنان یکنفر دست مرا سفت گرفت یک صدا می آمد : طفلکی راحت شد ناگهان خشک شدم سرنوشت روی خجالت زده اش را پوشاند مادرم حیران بود خیره بر رخت سیاه چشم ها زاینده رود گونه ها خشکترین صحرا شد قلبها خُرد شدند لحظه ها کند شدند پدرم پیر تر از هر لحظه من فقط غرق شدم بعد فریاد زدم بر فغان غم من...

ادامه مطلب

چهل چراغ

چهل چراغ

چهل چراغ اثر جدید خدیجه صفالومنزه (عاتکه ) چهل فانوس چهل شمع فروزان از چهل نور تا چهل شاعر پر شور گل یاس و مریم و پروانه که همدم کنون شمع کنون نور که پرتو فکند بر گل بی تاب لغاتی که از این سینه به آن سینه پیام آور عشق است که هر تشنه لبی سیر شود از نفس صبح دلاویز سرافراز چنان نخل که بر عصمت هر واژه کند باز نمازی چهل باغ چهل نور چهل داغ منم شاعر مستور ...

ادامه مطلب