مُسَمَّط

تپش درد

تپش درد

تپش درد اثر جدید نازنین پورمحسنی من درون خواب می خوابم در شبی که بدون مهتابم مثل کابوس عشق بیتابم مثل موی رها شده در باد در جهانم شبیه فریادم اتفاقی عجیب افتادم آنکه با عشق هم در افتادم او زمانی که می دود در یاد خانه پر شد از تارهایی که… آستین اتاق و مارهایی که… عطر و رژ و زهرمارهایی که… ناگهان دیوار زد فریاد قلم روی شعر درد می ریزد قطره قطره خون شعر می خیزد شعله ی درد بر می انگیزد دردها از نگاه من افتاد می چکد از نگا...

ادامه مطلب