اختلال نافرمانی – چالش‌گری یا ODD

لجبازی و نافرمانی رفتاری است که هر کودکی ممکن است در برخی از شرایط آن را بروز دهد. کودکان ممکن است گاهی دست به لجبازی بزنند اما اگر این رفتار در درازمدت در کودک دیده شود نشانهٔ اختلال نافرمانی – چالش‌گری یا ODD است. برآوردها نشان داده است که ۲ تا ۱۶ درصد از کودکان […]

ادامه مطلب